INTRARAT HOSPITAL

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย รับทำฝึกสอนอบรมทางด้านวิชาการแพทย์ ขนาด 152 เตียง บนพื้นที่ 6 ไร่ บนถนนรามอินทรา มูลค่าโครงการว่า 560 ล้านบาท ตกแต่งภายในด้วย ARTIFACTกระเบื้องพอร๋ซเลน Amazon.03 ผิวหน้า Matt และ Polished ตกแต่งในบริเวณโถงทางเดินพื้นและผนัง ในส่วนของบริเวณทางเข้าลิฟท์ใช้ ARTIFACTกระเบื้องพอร๋ซเลน Dark Grey Galaxy Stone ในการตกแต่งพื้นทางเดินเข้าลิฟท์ เสริมด้วย Texture ของกระเบื้องที่แตกต่างกัน ช่วยให้การตกแต่ง COMPLETE มากขึ้น